Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN

“Win the Longrun”

Artikel 1: Definities

In deze Actievoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

a. Aanbieder: ASICS Europe B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (2132 LS) Hoofddorp aan Taurusavenue 125, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34092761,

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die heeft aangegeven deel te nemen aan de Actie door een tijd door te geven met akkoordverklaring van de Actievoorwaarden;

c. Deelnameperiode: van 11 maart 2019 tot en met 16 maart 2019.

d. Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname aan het promotioneel kansspel gesloten tussen de Deelnemer en de Aanbieder;

e. De Actie: het door Aanbieder aangeboden spel waarbij Deelnemers kans maken op prijzen;

f. Winnaar: de Deelnemer die een prijs heeft gewonnen;

g. Deelname: het inzenden van een tijdsduur van de aaneengesloten inspanning van de duuratleet.

h. De Prijzen: de in bijlage 1 opgesomde goederen en diensten die kunnen worden gewonnen met Deelname aan de Actie.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze Actievoorwaarden hebben betrekking op de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1 onder d van deze Actievoorwaarden.

2.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Actievoorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zijn alsdan gehouden om de niet-rechtsgeldige bepalingen zodanig te wijzigen c.q. te vervangen door andere bepalingen, dat deze bepalingen bindend zullen zijn, welke wijziging c.q. vervanging dient plaats te vinden op een zodanige wijze dat de nieuwe tekst van de bepalingen een zo gering mogelijke afwijking van de oorspronkelijke bepalingen vormt en welke wijziging c.q. vervanging dient te worden geëffectueerd, rekening houdend met het doel en de strekking van deze bepalingen.

2.3. Deze Actievoorwaarden en andere informatie met betrekking tot de Actie zijn te vinden op de website van Aanbieder: www.predictthelongrun.nl. 


Artikel 3: Termijn deelname

Deelname aan de Actie is mogelijk vanaf 11 maart 2019 tot en met 16 maart 2019.


Artikel 4: Doel promotioneel kansspel

Het doel van de Actie is het promoten van de producten van de Aanbieder, meer specifiek de nieuwe hardloopschoen ‘Metaride’.


Artikel 5: Spelregels

5.1. Met het inzenden van een tijd aanvaardt de Deelnemer onderhavige Actievoorwaarden en dingt men mee naar de Prijzen.

5.2. Het is uitsluitend toegestaan om deel te nemen aan de Actie met een geldige tijdsduur in uren, minuten en/of seconden.

5.3. Deelname aan de Actie is uitsluitend mogelijk door de tijdsduur in te zenden via de website www.predictthelongrun.nl.

5.4. Deelname aan de Actie is geheel kosteloos. Eventuele kosten voor het gebruik van internet zijn voor rekening van de Deelnemer.

5.5. Deelname aan de Actie is enkel toegestaan voor Deelnemers ouder dan 16 jaar, dan wel met instemming van de ouder of voogd indien de Deelnemer jonger is dan 16 jaar.

5.6. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor werknemers van de Aanbieder, alsmede voor personen die direct of indirect zijn betrokken in de organisatie van onderhavig promotioneel kansspel.

5.7. De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en/of te diskwalificeren, indien de desbetreffende Deelnemer op enigerlei wijze handelt in strijd met deze Actievoorwaarden, fair play, hetgeen ter uitsluitende beoordeling is van de Aanbieder of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Aanbieder of derden, dan wel indien de Aanbieder redenen heeft om aan te nemen dat de Deelnemer naar verwachting zal gaan handelen in strijd met deze Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig jegens de aanbieder of derden, zulks alles ter uitsluitende beoordeling van de Aanbieder. 

5.8. De Aanbieder behoudt zich het recht voor de Deelnemer te vragen naar een bevestiging dat hij/zij te zien is op de video en zich nogmaals expliciet akkoord te verklaren met de Actievoorwaarden. De Deelnemer dient deze bevestiging op eerste verzoek aan de Aanbieder te overhandigen, bij gebreke waaraan de Aanbieder de Deelnemer kan uitsluiten van verdere deelname en/of kan diskwalificeren.

5.9. Aanvullende spelregels worden op de website van Aanbieder vermeld en de Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze spelregels eenzijdig te wijzigen.


Artikel 6: Prijzen

6.1. De Deelnemer maakt door Deelname kans op het winnen van Prijzen. 

6.2. De totale economische waarde van de prijzenpot is € 2500 (zegge: vijfentwintighonderd euro”).

6.3. Alle prijzen zijn netto. Eventuele (kansspel)belasting zal worden afgedragen door de Aanbieder. 

6.4. De Prijs wordt uitsluitend toegekend aan de Winnaar, is niet overdraagbaar en kan op generlei wijze worden ingeruild voor contant geld of andere goederen. 


Artikel 7: Prijsuitkering

7.1. De winnaars worden bepaald als volgt. De ultrarunner legt op 16 maart 2019 een duurloop af. De duur van de loop gemeten in uren, minuten en seconden (inclusief pauze) is de uitslag. De tijd gemeten in de livestream is leidend. Vervolgens wordt gekeken welke inzendingen van de Deelnemers het dichts gelegen is bij de uitslag.

7.2. Indien een inzending van Deelnemers gelijk is aan elkaar, dan wel de inzending even veel afwijkt van de uitslag, zal Aanbieder door middel van loting een Winnaar bepalen.

7.3. De drie Deelnemers met een inzending die het dichts bij de uitslag ligt worden aangewezen als Winnaar en gerangschikt als nummer 1, 2 en 3. Daarbij is de nummer 1 de Deelnemer die met zijn/haar inzending het dichtst bij de uitslag zit.

7.4. De Winnaars worden bepaald op 17 maart 2019. De uitslag zal op een nader te bepalen tijdstip worden gepubliceerd op de website van Aanbieder, waarna de Winnaars door Aanbieder zullen worden benaderd via de door hem/haar opgegeven contactgegevens.

7.5. De Winnaar zal door een persoonlijk bericht worden benaderd en op de hoogte worden gesteld op welke wijze de Prijs zal worden uitgekeerd en welke aanvullende persoonsgegevens van de Winnaar hiervoor noodzakelijk zijn. De verkregen aanvullende persoonsgegevens zullen worden gebruikt om de Prijs ter beschikking te kunnen stellen en zullen verder op geen enkele wijze worden verwerkt of verstrekt aan derden. Indien de Deelnemer niet binnen veertien (14) dagen reageert op bericht dat hij/zij als Winnaar is aangewezen dan wel niet de gevraagde informatie overlegd, komt het recht van de Deelnemer op de Prijs van rechtswege te vervallen.

7.6. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het controleren van de door de winnaar verstrekte gegevens. 

7.7. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.  


Artikel 8: Promotionele doeleinden en verwerking persoonsgegevens

8.1. De Deelnemer geeft door Deelname toestemming voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. Meer specifiek geeft Deelnemer toestemming aan de Aanbieder om de openbare gegevens gekoppeld aan zijn/haar social media profiel te verwerken, door berichten te delen of anderszins openbaar te maken. 

8.2. De Aanbieder zal de persoonsgegevens van de Deelnemers gebruiken voor de uitvoering van de Actie, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – de communicatie van de Prijs en het publiceren van zijn/haar naam op de website en andere uitingen (social media en folders) van de Aanbieder indien hij/zij Winnaar is. 

8.3. Door Deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer te zullen deelnemen aan eventuele promotionele activiteiten in het kader van deze Actie en de prijsuitreiking daarvan. 


Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1. Door Deelname aan de Actie geeft Deelnemer aan Aanbieder het onherroepelijke en onbeperkte recht (licentie), om afbeeldingen van hem/haar, foto en of video, openbaar te maken. Dit recht strekt zich onder meer uit tot de mogelijkheid om de afbeeldingen te delen en te plaatsen op de Website en social media accounts van Aanbieder en te gebruiken in marketingmateriaal van Aanbieder. 

9.2. Deelnemer doet afstand van zijn/haar (persoonlijkheids)recht om zich te verzetten tegen openbaarmaking en/of bewerking of verwerking van zijn/haar afbeeldingen.


Artikel 10: Gedragscode Promotionele Kansspelen

De Actie wordt aangeboden met inachtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.


Artikel 11: Vragen en Klachten

De Deelnemer kan zich met vragen en/of klachten over de Actie schriftelijk richten tot: jim@tripledouble.nl. Binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de vraag of klacht zal de Deelnemer door de Aanbieder op de hoogte worden gesteld omtrent de afhandeling van deze vraag of klacht.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De Aanbieder streeft ernaar de deelname aan de Actie toegankelijk te houden voor zover deze toegankelijkheid in de invloedssfeer van Aanbieder ligt, doch de Aanbieder heeft de bevoegdheid (om welke reden dan ook) deze toegang te onderbreken.

12.2 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, ten gevolge van aan haar verstrekte (onjuiste) gegevens of die op enigerlei wijze voortvloeit uit Deelname aan de Actie.

12.3 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, veroorzaakt door, of enigerlei wijze verband houdende met de toekenning van de Prijs.

12.4 De Aanbieder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van Deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

12.5 De Aanbieder en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder. 

12.6 De Aanbieder is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. De Aanbieder draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de Prijs of de ontvangst van de Prijs voortvloeien. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. De Aanbieder is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen. 

12.7 Iedere aansprakelijkheid van de Aanbieder en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van de Aanbieder of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 De Aanbieder heeft het recht de Actie tussentijds te beëindigen en/of de spelregels van de Actie te wijzigen en/of niet tot uitkering van Prijzen over te gaan, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien. 

13.2 Op elke overeenkomst tussen de Aanbieder en de Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen uitsluiten worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter van de Rechtbank Amsterdam.


BIJLAGE 1

Prijzenschema

Prijs 1: Vijf jaar lang twee Running-gears per jaar

Prijs 2: Twee jaar lang twee Running-gears per jaar

Prijs 3: Één jaar lang twee Running-gears per jaar

Een Running-gear bestaat uit één paar schoenen, één top, een bottom en één paar sokken. 

De Running-gears kunnen worden afgehaald c.q. uitgezocht in de Amsterdam Store van Aanbieder. De Running Gear dient te worden opgehaald in januari (één set) en juli (één set). Het is niet mogelijk de Running-gears op een ander moment op te halen. Niet opgehaalde Running-gears komen te vervallen.